Home
Idézetek Popper Péter gyűjtéséből
Megjelent: 2014. november 18. kedd 18:10

 

November 19-én lenne 82 éves Popper Péter, aki lassan öt éve nincs közöttünk.

Évtizedekig hazánk egyik legnépszerűbb pszichológusa, könyveivel, előadásaival, tanácsaival az újságokban, a rádióadásokban, a televízióban segített az embereknek a mindennapok lelki gondjainak megoldásában, eligazodni a gyermeknevelésben.

"Megtettél mindent, amit megtehettél? Ennyi az ember erkölcsi kötelessége: ne kövesse el a jóra való restség vétkét. Egy embertől sem követelhető több, mint amennyit adni, tenni tud. Csak azt emelhetjük fel, ami erőnket nem haladja meg. Vannak olyan dolgok, amelyeknek alakítása, formálása a hatalmunkban van: ezekért vagyunk felelősek. Ám az élet olyan helyzeteket is produkál, amelyek nincsenek hatalmunkban - felelősségünk itt megszűnik. A régi gallusok tehetetlen dühükben az ég ellen lőtték ki nyilaikat. Ha az ég tud mosolyogni, biztosan mosolygott rajtuk."
Popper Péter: A belső utak könyveMODERN EZOTERIKUSOK
 
Azt, aki egyszer ránk bízta magát, soha nem szabad cserben hagyni. Vele kell menni, akár a pokolba, akár az égbe, a zsenialitásba, az idiótaságba, a depresszióba vagy az eufóriába, kézen fogva, mindig együtt, akárhova tart.
 ✡  
Van egy pillanat, amihez ha eljut az ember, akkor hirtelen eltűnik az idő és örökkévalósággá változik. Mert az idő nem tárgy, hanem fogalom, amelyik ilyenkor kialszik a tudatban.
 ✡  
Ha sokat bizonygatod saját korlátaidat, bizony köréd épülnek.
 ✡  
Még el kell mondanom egy szomorú hírt. Az "Igazi" nem létezik. Nincsen. Sehol nem él valahol egy nő vagy egy férfi, aki az igazi, s akit csak meg kell találni. De aki szerencsés, élete során találkozhat két-három olyan emberrel, akiből lehetne "igazi". De ehhez nagyon sok türelem, lemondás, megértés, háttérben maradás szükséges, ám végül kialakulhat egy olyan viszony, melyben a másik már nélkülözhetetlenül belecsiszolódott, vagyis igazivá vált.
 ✡  
A szívemben isteni lelki erő van. A fejemben isteni szellemi világosság. A kezemben isteni akarati cselekvés. Erről soha nem szabad megfeledkeznem.
 ✡  
Soha ne felejtsd el, hogy honnan jöttél és miért csináltad magadnak azt a zűrzavart, amiből most szabadulni akarsz.
 ✡  
Az emberiség fejlődésének három szakasza van. Az "első emberiség" karmája beteljesült a vízözönnel. Mi, a "második emberiség", most a következő szakaszban vagyunk, a tűzben elkövetkező vég előtt.
✡  
Istent nem lehet kőből kifaragni, mert láthatatlan a szemek számára. Sem áldozatok, sem imák nem emelkednek fel Őhozzá. És semmiféle misztériumok nem hozhatják le Őt. Az emberek nem tudják, hol van Isten. És a szent könyvek hallgatnak Istenről.
 ✡  
A teremtés Isten látomása, a világ megjelenése Isten tudatában. A világ Isten képmása. A világ Isten fia. A világ a szétszaggatott, a megfeszített Isten.
 ✡  
Nemcsak Isten segít az embernek feltámadni, hanem az ember is Istennek. Isten és ember kiegészítik egymást. Közöttük a feltámasztó erőnek állandó cseréje megy végbe, mint szakadatlan szikraözön két elektromos pólus között. Az Isten és az emberek ugyanazt a szellemi levegőt lélegzik: Az Isten kilélegzi, az emberek belélegzik.
 ✡  
Az élőlények mind egymásra támaszkodnak és ugyanaz a viharos törekvés hatja át őket. Az állat a növényre támaszkodik, az ember az állatra. És az egész emberiség, térben és időben, egyetlen roppant hadsereg, amely mellettünk, egyes emberek mellett elvágtat, s képes mindent, ami útjában van megsemmisíteni, és minden korlátot ledönteni, talán még a halált is.
 ✡  
Ki tudja, hogy a sok testben folytatott létezés büntetés-e, vagy jutalom? Ha a test a szellem, a személyiség projekciója, akkor a szellem abszolút igenlése nem a "lélek halhatatlansága", hanem a hús feltámadása.
 ✡  
Ha a szexualitásból kiirtják a szellemet, akkor a nemiség holtteste megfertőzi rothadásos bűzével az egész civilizációt.
 ✡  
A nemi ösztön a megismerésre, a transzcendensre való szomjazás. Ádám evett a megismerés fájáról, a halál fájáról, "megismerte" Évát és meghalt. Így ismerjük meg mi is a szerelemben a halált.
 ✡  
Az incesztus "visszafordítja az idő irányát!" Ott nemz, ahol ő maga is nemződött. Ha az idő a halálba visz, az idő "visszafordítása", a vérfertőzés - menekülés a halál elől. Ebből ered e bűn iszonyatossága: szembeszáll a Teremtéssel és a Teremtő Akarattal.
 ✡  
Az ember nemcsak az örömöt szereti. Ugyanannyira szereti a szenvedést is. Ezért soha nem fog lemondani az igazi szenvedésről, vagyis a rombolásról és a káoszról.
 ✡  
Napjainkban az emberiség be akarja fejezni a bábeli torony építését. De a kérdés még mindig nyitott: Istennel-e, vagy Isten ellen? Meglátjuk-e ormáról a betlehemi csillagot, vagy egy hirtelen vihar rádönti a tornyot esztelen építőire?
 ✡  
Tanulni annyi, mint felismerni, amit régóta tudsz. Cselekedni: Bizonyságot tenni arról, hogy tudod. Tanítani: Emlékeztetni másokat, hogy tudják ők is, ugyanolyan jól.
 ✡
Olyan gond nincs, amelyik ne hozna kezében ajándékokat neked. A gondokat azért keresed, mert szükséged van ajándékaikra.
 ✡
A kötelék, amely egy igazi családot összefűz, nem a vér, hanem az egymás élete iránti tisztelet és az abban lelt öröm.
 ✡  
Minden félelem - hívás. Ha nagyon sokáig és intenzíven félsz valamitől, előbb-utóbb odajön hozzád.
 ✡  
Minden ember és minden esemény úgy került be az életedbe, hogy magad hívtad oda. Az pedig rajtad áll, hogy mit kezdesz velük.
 ✡  
Honnét tudhatod, hogy van-e még dolgod a Földön? Abból, hogy élsz

 ZSIDÓ-KERESZTÉNY SZERZŐK

Nem zár ki örökre az Úr. Sőt, ha megszomorít, meg is vígasztal. Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát.
 ✡  
Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárásnyi idő éjjel. Elragadod őket: olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad és virágzik, estére pedig elhervad és megszárad.
 ✡  
Egyél fiam mézet, mert jó, és a színméz édes a te ínyednek. Ha mézet találsz, egyél, amennyi elég neked, de sokat ne egyél, hogy ki ne hányd azt.
 ✡  
Ha éhezik, aki téged gyűlöl: adj enni neki kenyeret, és ha szomjazik: adj neki inni vizet.
 ✡  
A bosszú az enyém! - így szól az Úr.
 ✡  
Ne légy felettébb igaz, és felettébb ne bölcselkedjél: miért keresnél magadnak veszedelmet? Ne légy felettébb gonosz, és ne légy balgatag: miért halnál meg időd előtt?
 ✡  
Az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit sem tudnak, és azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivelhogy emlékezetük elfelejtetett. Mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett, és többé semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik.
 ✡
Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állat végéhez, és egyenlő végük van azoknak: amint meghal az egyik, úgy meghal a másik is, és egyazon lélek van mindegyikben, és az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál. Mindegyik ugyanazon egy helyre megy, mindegyik a porból való és mindegyik porrá lesz.
 ✡  
Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza, ami elmúlt.
 ✡  
Sokkal jobb dolga van a kettőnek, mint az egynek. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli társát. Jaj, pedig az egyedülvalónak, ha elesik, nincsen, aki felemelje. Hogyha együtt feküsznek ketten, megmelegszenek. Az egyedülvaló, pedig mi módon melegedhet meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el.
 ✡  
Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezzen, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez.
 ✡
A megholt legyek a patikáriusnak a kenetit megbüdösítik, megerjesztik. Azonképpen hathatósabb a bölcsességnél, a tisztességnél egy kicsiny balgatagság.
 ✡  
Jó az Úr azoknak, akik várják őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Jó a férfinak, ha igát visel ifjúságában. Egyedül ül és hallgat, mert felvette magára. Porba teszi a száját, mondván: Talán van még reménység?...
 ✡  
A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jó és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.
 ✡  
Az Isten lélek: és akik őt imádják lélekben és igazságban kell imádniuk.
 ✡  
Ti szülők ne ingereljétek gyermekeiteket. Ti gyermekek legyetek elnézéssel az öregedő szülők esendőségei iránt.
 ✡  
Nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
 ✡  
Mindent szabad nekem. De nem minden válik javamra!
 ✡  
Ne káromolj senkit! Mihály arkangyal, amikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon meg téged az Úr!
 ✡  
Amikor úton voltam, és eljött az esti ima ideje, egy csendes helyet kerestem, hogy nyugodtan elmondhassam a hosszú esti imát. Egy romba dőlt ház udvarára akartam betérni, de akkor szembeállott velem Gábriel arkangyal és elkergetett. Ebből három dolgot tanultam meg:
1. Az ember ne menjen a romok közé.
2. Utcán is lehet imádkozni.
3. Aki úton van, elég, ha a rövid imát mondja el.

 

 

 
 

 

Nyomtatási kép